โรงเรียนบ้านปางขนุน (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 6 0 0 0 12
ร้อยละ 21.74 % 26.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 52.17 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 7 7 13 0 0 36
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 20.63 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 4 10 0 0 39
ร้อยละ 7.02 % 7.02 % 17.54 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 16 17 23 0 0 87
ร้อยละ 11.19 % 11.89 % 16.08 % 0.00 % 0.00 % 60.84 %

86 : 12 , 13 , 13 , 0 , 0 , 48...13.95 , 15.12 , 15.12 , 0.00 , 0.00 , 55.81 = 38 : 44.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 39.16%

Powered By www.thaieducation.net