โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 3 1 0 0 25
ร้อยละ 14.71 % 8.82 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 3 10 6 0 0 77
ร้อยละ 3.13 % 10.42 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 80.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 40
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 16.33 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 9 13 15 0 0 142
ร้อยละ 5.03 % 7.26 % 8.38 % 0.00 % 0.00 % 79.33 %

130 : 8 , 13 , 7 , 0 , 0 , 102...6.15 , 10.00 , 5.38 , 0.00 , 0.00 , 78.46 = 28 : 21.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67%

Powered By www.thaieducation.net