โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 2 2 0 0 25
ร้อยละ 14.71 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 6 11 7 0 0 69
ร้อยละ 6.45 % 11.83 % 7.53 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 40
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 14 13 12 0 0 134
ร้อยละ 8.09 % 7.51 % 6.94 % 0.00 % 0.00 % 77.46 %

127 : 11 , 13 , 9 , 0 , 0 , 94...8.66 , 10.24 , 7.09 , 0.00 , 0.00 , 74.02 = 33 : 25.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54%

Powered By www.thaieducation.net