โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 3 2 0 0 24
ร้อยละ 14.71 % 8.82 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 6 11 7 0 0 69
ร้อยละ 6.45 % 11.83 % 7.53 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 41
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 14 14 12 0 0 134
ร้อยละ 8.05 % 8.05 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 77.01 %

127 : 11 , 14 , 9 , 0 , 0 , 93...8.66 , 11.02 , 7.09 , 0.00 , 0.00 , 73.23 = 34 : 26.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.99%

Powered By www.thaieducation.net