โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 10 2 2 2 0 19
ร้อยละ 28.57 % 5.71 % 5.71 % 5.71 % 0.00 % 54.29 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 12 5 5 1 1 91
ร้อยละ 10.43 % 4.35 % 4.35 % 0.87 % 0.87 % 79.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 8 7 0 1 0 62
ร้อยละ 10.26 % 8.97 % 0.00 % 1.28 % 0.00 % 79.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 30 14 7 4 1 172
ร้อยละ 13.16 % 6.14 % 3.07 % 1.75 % 0.44 % 75.44 %

150 : 22 , 7 , 7 , 3 , 1 , 110...14.67 , 4.67 , 4.67 , 2.00 , 0.67 , 73.33 = 40 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56%

Powered By www.thaieducation.net