โรงเรียนบ้านปางสุด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 4 1 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 7.41 % 1.85 % 0.00 % 0.00 % 90.74 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 0 14 21 0 0 222
ร้อยละ 0.00 % 5.45 % 8.17 % 0.00 % 0.00 % 86.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
188
จำนวน(คน) 0 5 19 0 0 164
ร้อยละ 0.00 % 2.66 % 10.11 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 499 คน
จำนวน(คน) 0 23 41 0 0 435
ร้อยละ 0.00 % 4.61 % 8.22 % 0.00 % 0.00 % 87.17 %

311 : 0 , 18 , 22 , 0 , 0 , 271...0.00 , 5.79 , 7.07 , 0.00 , 0.00 , 87.14 = 40 : 12.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 499 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 12.83%

Powered By www.thaieducation.net