โรงเรียนบ้านหินดาด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 25
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 2 4 11 0 0 103
ร้อยละ 1.67 % 3.33 % 9.17 % 0.00 % 0.00 % 85.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 61
ร้อยละ 1.52 % 1.52 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 92.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 5 6 15 0 0 189
ร้อยละ 2.33 % 2.79 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 87.91 %

149 : 4 , 5 , 12 , 0 , 0 , 128...2.68 , 3.36 , 8.05 , 0.00 , 0.00 , 85.91 = 21 : 14.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.09%

Powered By www.thaieducation.net