โรงเรียนบ้านหินดาด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 22
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 2 4 14 0 0 98
ร้อยละ 1.69 % 3.39 % 11.86 % 0.00 % 0.00 % 83.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 1 9 0 0 53
ร้อยละ 1.56 % 1.56 % 14.06 % 0.00 % 0.00 % 82.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 6 6 24 1 0 173
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 11.43 % 0.48 % 0.00 % 82.38 %

146 : 5 , 5 , 15 , 1 , 0 , 120...3.42 , 3.42 , 10.27 , 0.68 , 0.00 , 82.19 = 26 : 17.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.62%

Powered By www.thaieducation.net