โรงเรียนบ้านคลองไทร (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 8 1 16 0 0 48
ร้อยละ 10.96 % 1.37 % 21.92 % 0.00 % 0.00 % 65.75 %
ระดับประถมศึกษา
264
จำนวน(คน) 33 19 115 16 3 78
ร้อยละ 12.50 % 7.20 % 43.56 % 6.06 % 1.14 % 29.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
169
จำนวน(คน) 6 9 26 1 4 123
ร้อยละ 3.55 % 5.33 % 15.38 % 0.59 % 2.37 % 72.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 506 คน
จำนวน(คน) 47 29 157 17 7 249
ร้อยละ 9.29 % 5.73 % 31.03 % 3.36 % 1.38 % 49.21 %

337 : 41 , 20 , 131 , 16 , 3 , 126...12.17 , 5.93 , 38.87 , 4.75 , 0.89 , 37.39 = 211 : 62.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 506 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 257 คน คิดเป็นร้อยละ 50.79%

Powered By www.thaieducation.net