โรงเรียนบ้านคลองไทร (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 6 0 14 0 0 53
ร้อยละ 8.22 % 0.00 % 19.18 % 0.00 % 0.00 % 72.60 %
ระดับประถมศึกษา
264
จำนวน(คน) 31 9 85 0 0 139
ร้อยละ 11.74 % 3.41 % 32.20 % 0.00 % 0.00 % 52.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
169
จำนวน(คน) 5 3 16 0 0 145
ร้อยละ 2.96 % 1.78 % 9.47 % 0.00 % 0.00 % 85.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 506 คน
จำนวน(คน) 42 12 115 0 0 337
ร้อยละ 8.30 % 2.37 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 66.60 %

337 : 37 , 9 , 99 , 0 , 0 , 192...10.98 , 2.67 , 29.38 , 0.00 , 0.00 , 56.97 = 145 : 43.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 506 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 33.40%

Powered By www.thaieducation.net