โรงเรียนบ้านคลองไทร (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 9 0 13 0 0 50
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 18.06 % 0.00 % 0.00 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
262
จำนวน(คน) 14 21 100 21 5 101
ร้อยละ 5.34 % 8.02 % 38.17 % 8.02 % 1.91 % 38.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
165
จำนวน(คน) 0 3 107 1 2 52
ร้อยละ 0.00 % 1.82 % 64.85 % 0.61 % 1.21 % 31.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 499 คน
จำนวน(คน) 23 24 220 22 7 203
ร้อยละ 4.61 % 4.81 % 44.09 % 4.41 % 1.40 % 40.68 %

334 : 23 , 21 , 113 , 21 , 5 , 151...6.89 , 6.29 , 33.83 , 6.29 , 1.50 , 45.21 = 183 : 54.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 499 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 296 คน คิดเป็นร้อยละ 59.32%

Powered By www.thaieducation.net