โรงเรียนบ้านวังชุมพร (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 7 5 3 1 1 53
ร้อยละ 10.00 % 7.14 % 4.29 % 1.43 % 1.43 % 75.71 %
ระดับประถมศึกษา
291
จำนวน(คน) 10 21 22 2 3 233
ร้อยละ 3.44 % 7.22 % 7.56 % 0.69 % 1.03 % 80.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 3 5 22 1 0 84
ร้อยละ 2.61 % 4.35 % 19.13 % 0.87 % 0.00 % 73.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 476 คน
จำนวน(คน) 20 31 47 4 4 370
ร้อยละ 4.20 % 6.51 % 9.87 % 0.84 % 0.84 % 77.73 %

361 : 17 , 26 , 25 , 3 , 4 , 286...4.71 , 7.20 , 6.93 , 0.83 , 1.11 , 79.22 = 75 : 20.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 476 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 22.27%

Powered By www.thaieducation.net