โรงเรียนบ้านวังชุมพร (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 8 5 3 1 1 55
ร้อยละ 10.96 % 6.85 % 4.11 % 1.37 % 1.37 % 75.34 %
ระดับประถมศึกษา
291
จำนวน(คน) 10 21 22 2 3 233
ร้อยละ 3.44 % 7.22 % 7.56 % 0.69 % 1.03 % 80.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
117
จำนวน(คน) 3 5 24 1 0 84
ร้อยละ 2.56 % 4.27 % 20.51 % 0.85 % 0.00 % 71.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 481 คน
จำนวน(คน) 21 31 49 4 4 372
ร้อยละ 4.37 % 6.44 % 10.19 % 0.83 % 0.83 % 77.34 %

364 : 18 , 26 , 25 , 3 , 4 , 288...4.95 , 7.14 , 6.87 , 0.82 , 1.10 , 79.12 = 76 : 20.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 481 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 22.66%

Powered By www.thaieducation.net