โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 49
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 96.08 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 9 0 27 0 0 140
ร้อยละ 5.11 % 0.00 % 15.34 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 10 0 8 0 0 52
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 297 คน
จำนวน(คน) 20 0 36 0 0 241
ร้อยละ 6.73 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 81.14 %

227 : 10 , 0 , 28 , 0 , 0 , 189...4.41 , 0.00 , 12.33 , 0.00 , 0.00 , 83.26 = 38 : 16.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 18.86%

Powered By www.thaieducation.net