โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 96.08 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 175
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.13 % 0.00 % 0.00 % 98.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 73
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 297
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.33 % 0.00 % 0.00 % 98.67 %

228 : 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 224...0.00 , 0.00 , 1.75 , 0.00 , 0.00 , 98.25 = 4 : 1.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33%

Powered By www.thaieducation.net