โรงเรียนบ้านศรีทอง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 31
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.46 % 0.00 % 0.00 % 90.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 98
ร้อยละ 0.93 % 0.00 % 7.48 % 0.00 % 0.00 % 91.59 %

107 : 1 , 0 , 8 , 0 , 0 , 98...0.93 , 0.00 , 7.48 , 0.00 , 0.00 , 91.59 = 9 : 8.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.41%

Powered By www.thaieducation.net