โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 18
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 43
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 19.30 % 0.00 % 0.00 % 75.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 4 1 12 0 0 61
ร้อยละ 5.13 % 1.28 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 78.21 %

78 : 4 , 1 , 12 , 0 , 0 , 61...5.13 , 1.28 , 15.38 , 0.00 , 0.00 , 78.21 = 17 : 21.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.79%

Powered By www.thaieducation.net