โรงเรียนบ้านวังหิน (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 5 6 0 1 21
ร้อยละ 8.33 % 13.89 % 16.67 % 0.00 % 2.78 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 6 6 20 2 0 67
ร้อยละ 5.94 % 5.94 % 19.80 % 1.98 % 0.00 % 66.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 9 11 26 2 1 88
ร้อยละ 6.57 % 8.03 % 18.98 % 1.46 % 0.73 % 64.23 %

137 : 9 , 11 , 26 , 2 , 1 , 88...6.57 , 8.03 , 18.98 , 1.46 , 0.73 , 64.23 = 49 : 35.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 35.77%

Powered By www.thaieducation.net