โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 6 1 3 1 4 13
ร้อยละ 21.43 % 3.57 % 10.71 % 3.57 % 14.29 % 46.43 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 7 4 3 4 7 49
ร้อยละ 9.46 % 5.41 % 4.05 % 5.41 % 9.46 % 66.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 1 3 3 1 9 22
ร้อยละ 2.56 % 7.69 % 7.69 % 2.56 % 23.08 % 56.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 14 8 9 6 20 84
ร้อยละ 9.93 % 5.67 % 6.38 % 4.26 % 14.18 % 59.57 %

102 : 13 , 5 , 6 , 5 , 11 , 62...12.75 , 4.90 , 5.88 , 4.90 , 10.78 , 60.78 = 40 : 39.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 40.43%

Powered By www.thaieducation.net