โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 7 1 3 1 5 9
ร้อยละ 26.92 % 3.85 % 11.54 % 3.85 % 19.23 % 34.62 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 12 11 4 6 23 36
ร้อยละ 13.04 % 11.96 % 4.35 % 6.52 % 25.00 % 39.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 3 4 1 16 20
ร้อยละ 2.22 % 6.67 % 8.89 % 2.22 % 35.56 % 44.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 20 15 11 8 44 65
ร้อยละ 12.27 % 9.20 % 6.75 % 4.91 % 26.99 % 39.88 %

118 : 19 , 12 , 7 , 7 , 28 , 45...16.10 , 10.17 , 5.93 , 5.93 , 23.73 , 38.14 = 73 : 61.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 60.12%

Powered By www.thaieducation.net