โรงเรียนวัดหนองยาว (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 5 4 1 2 0 20
ร้อยละ 15.63 % 12.50 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 5 4 12 2 0 63
ร้อยละ 5.81 % 4.65 % 13.95 % 2.33 % 0.00 % 73.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 48
ร้อยละ 7.02 % 0.00 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 14 8 18 4 0 131
ร้อยละ 8.00 % 4.57 % 10.29 % 2.29 % 0.00 % 74.86 %

118 : 10 , 8 , 13 , 4 , 0 , 83...8.47 , 6.78 , 11.02 , 3.39 , 0.00 , 70.34 = 35 : 29.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14%

Powered By www.thaieducation.net