โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 3 0 0 1 13
ร้อยละ 5.56 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 5.56 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 2 5 2 2 3 31
ร้อยละ 4.44 % 11.11 % 4.44 % 4.44 % 6.67 % 68.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 3 8 2 2 4 44
ร้อยละ 4.76 % 12.70 % 3.17 % 3.17 % 6.35 % 69.84 %

63 : 3 , 8 , 2 , 2 , 4 , 44...4.76 , 12.70 , 3.17 , 3.17 , 6.35 , 69.84 = 19 : 30.16ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 30.16%

Powered By www.thaieducation.net