โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 12
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 3 4 6 4 1 26
ร้อยละ 6.82 % 9.09 % 13.64 % 9.09 % 2.27 % 59.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 5 6 7 5 1 38
ร้อยละ 8.06 % 9.68 % 11.29 % 8.06 % 1.61 % 61.29 %

62 : 5 , 6 , 7 , 5 , 1 , 38...8.06 , 9.68 , 11.29 , 8.06 , 1.61 , 61.29 = 24 : 38.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71%

Powered By www.thaieducation.net