โรงเรียนวัดสระแก้ว (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 6 3 4 3 0 3
ร้อยละ 31.58 % 15.79 % 21.05 % 15.79 % 0.00 % 15.79 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 2 0 15 1 0 88
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 14.15 % 0.94 % 0.00 % 83.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 8 3 19 4 0 91
ร้อยละ 6.40 % 2.40 % 15.20 % 3.20 % 0.00 % 72.80 %

125 : 8 , 3 , 19 , 4 , 0 , 91...6.40 , 2.40 , 15.20 , 3.20 , 0.00 , 72.80 = 34 : 27.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20%

Powered By www.thaieducation.net