โรงเรียนวัดสระแก้ว (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 3 4 3 0 9
ร้อยละ 0.00 % 15.79 % 21.05 % 15.79 % 0.00 % 47.37 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 2 1 16 0 0 87
ร้อยละ 1.89 % 0.94 % 15.09 % 0.00 % 0.00 % 82.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 2 4 20 3 0 96
ร้อยละ 1.60 % 3.20 % 16.00 % 2.40 % 0.00 % 76.80 %

125 : 2 , 4 , 20 , 3 , 0 , 96...1.60 , 3.20 , 16.00 , 2.40 , 0.00 , 76.80 = 29 : 23.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20%

Powered By www.thaieducation.net