โรงเรียนวัดสระแก้ว (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 3 5 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 15.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 0 1 16 0 0 92
ร้อยละ 0.00 % 0.92 % 14.68 % 0.00 % 0.00 % 84.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
129
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 129
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 0 4 21 0 0 233
ร้อยละ 0.00 % 1.55 % 8.14 % 0.00 % 0.00 % 90.31 %

129 : 0 , 4 , 21 , 0 , 0 , 104...0.00 , 3.10 , 16.28 , 0.00 , 0.00 , 80.62 = 25 : 19.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.69%

Powered By www.thaieducation.net