โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 0 2 2 0 5
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 18.18 % 18.18 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 9 0 11 2 0 21
ร้อยละ 20.93 % 0.00 % 25.58 % 4.65 % 0.00 % 48.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 8 0 10 0 0 20
ร้อยละ 21.05 % 0.00 % 26.32 % 0.00 % 0.00 % 52.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 19 0 23 4 0 46
ร้อยละ 20.65 % 0.00 % 25.00 % 4.35 % 0.00 % 50.00 %

54 : 11 , 0 , 13 , 4 , 0 , 26...20.37 , 0.00 , 24.07 , 7.41 , 0.00 , 48.15 = 28 : 51.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net