โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 7
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 11 0 5 2 0 26
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 11.36 % 4.55 % 0.00 % 59.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 13 0 6 0 0 18
ร้อยละ 35.14 % 0.00 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 48.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 28 0 12 2 0 51
ร้อยละ 30.11 % 0.00 % 12.90 % 2.15 % 0.00 % 54.84 %

56 : 15 , 0 , 6 , 2 , 0 , 33...26.79 , 0.00 , 10.71 , 3.57 , 0.00 , 58.93 = 23 : 41.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 45.16%

Powered By www.thaieducation.net