โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 7
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 12 0 5 2 0 25
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 11.36 % 4.55 % 0.00 % 56.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 13 0 6 0 0 18
ร้อยละ 35.14 % 0.00 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 48.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 29 0 12 2 0 50
ร้อยละ 31.18 % 0.00 % 12.90 % 2.15 % 0.00 % 53.76 %

56 : 16 , 0 , 6 , 2 , 0 , 32...28.57 , 0.00 , 10.71 , 3.57 , 0.00 , 57.14 = 24 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 46.24%

Powered By www.thaieducation.net