โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 42
ร้อยละ 4.26 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.36 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 10 5 8 3 0 115
ร้อยละ 7.09 % 3.55 % 5.67 % 2.13 % 0.00 % 81.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 1 2 6 1 0 53
ร้อยละ 1.59 % 3.17 % 9.52 % 1.59 % 0.00 % 84.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 13 10 14 4 0 210
ร้อยละ 5.18 % 3.98 % 5.58 % 1.59 % 0.00 % 83.67 %

188 : 12 , 8 , 8 , 3 , 0 , 157...6.38 , 4.26 , 4.26 , 1.60 , 0.00 , 83.51 = 31 : 16.49
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33%

Powered By www.thaieducation.net