โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 4 1 0 0 42
ร้อยละ 4.08 % 8.16 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 13 7 10 5 0 102
ร้อยละ 9.49 % 5.11 % 7.30 % 3.65 % 0.00 % 74.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 1 3 10 1 0 49
ร้อยละ 1.56 % 4.69 % 15.63 % 1.56 % 0.00 % 76.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 16 14 21 6 0 193
ร้อยละ 6.40 % 5.60 % 8.40 % 2.40 % 0.00 % 77.20 %

186 : 15 , 11 , 11 , 5 , 0 , 144...8.06 , 5.91 , 5.91 , 2.69 , 0.00 , 77.42 = 42 : 22.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80%

Powered By www.thaieducation.net