โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 1 0 1 13
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 6.25 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 7 8 14 5 9 28
ร้อยละ 9.86 % 11.27 % 19.72 % 7.04 % 12.68 % 39.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 0 14 0 4 27
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 30.43 % 0.00 % 8.70 % 58.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 9 8 29 5 14 68
ร้อยละ 6.77 % 6.02 % 21.80 % 3.76 % 10.53 % 51.13 %

87 : 8 , 8 , 15 , 5 , 10 , 41...9.20 , 9.20 , 17.24 , 5.75 , 11.49 , 47.13 = 46 : 52.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 48.87%

Powered By www.thaieducation.net