โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 12
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 0 6 9 0 1 51
ร้อยละ 0.00 % 8.96 % 13.43 % 0.00 % 1.49 % 76.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 37
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 5 6 16 1 1 100
ร้อยละ 3.88 % 4.65 % 12.40 % 0.78 % 0.78 % 77.52 %

83 : 2 , 6 , 10 , 1 , 1 , 63...2.41 , 7.23 , 12.05 , 1.20 , 1.20 , 75.90 = 20 : 24.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.48%

Powered By www.thaieducation.net