โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 13 1 8 6 0 65
ร้อยละ 13.98 % 1.08 % 8.60 % 6.45 % 0.00 % 69.89 %
ระดับประถมศึกษา
372
จำนวน(คน) 21 8 30 15 0 298
ร้อยละ 5.65 % 2.15 % 8.06 % 4.03 % 0.00 % 80.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 465 คน
จำนวน(คน) 34 9 38 21 0 363
ร้อยละ 7.31 % 1.94 % 8.17 % 4.52 % 0.00 % 78.06 %

465 : 34 , 9 , 38 , 21 , 0 , 363...7.31 , 1.94 , 8.17 , 4.52 , 0.00 , 78.06 = 102 : 21.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 465 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94%

Powered By www.thaieducation.net