โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 13 1 8 6 0 65
ร้อยละ 13.98 % 1.08 % 8.60 % 6.45 % 0.00 % 69.89 %
ระดับประถมศึกษา
372
จำนวน(คน) 24 7 30 15 0 296
ร้อยละ 6.45 % 1.88 % 8.06 % 4.03 % 0.00 % 79.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 465 คน
จำนวน(คน) 37 8 38 21 0 361
ร้อยละ 7.96 % 1.72 % 8.17 % 4.52 % 0.00 % 77.63 %

465 : 37 , 8 , 38 , 21 , 0 , 361...7.96 , 1.72 , 8.17 , 4.52 , 0.00 , 77.63 = 104 : 22.37ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 465 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 22.37%

Powered By www.thaieducation.net