โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 13 1 6 7 0 66
ร้อยละ 13.98 % 1.08 % 6.45 % 7.53 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
372
จำนวน(คน) 24 7 28 15 0 298
ร้อยละ 6.45 % 1.88 % 7.53 % 4.03 % 0.00 % 80.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 465 คน
จำนวน(คน) 37 8 34 22 0 364
ร้อยละ 7.96 % 1.72 % 7.31 % 4.73 % 0.00 % 78.28 %

465 : 37 , 8 , 34 , 22 , 0 , 364...7.96 , 1.72 , 7.31 , 4.73 , 0.00 , 78.28 = 101 : 21.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 465 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 21.72%

Powered By www.thaieducation.net