โรงเรียนบ้านดอนพลอง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 1 5 2 2 29
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 12.20 % 4.88 % 4.88 % 70.73 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 4 2 31 2 0 82
ร้อยละ 3.31 % 1.65 % 25.62 % 1.65 % 0.00 % 67.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 6 3 36 4 2 111
ร้อยละ 3.70 % 1.85 % 22.22 % 2.47 % 1.23 % 68.52 %

162 : 6 , 3 , 36 , 4 , 2 , 111...3.70 , 1.85 , 22.22 , 2.47 , 1.23 , 68.52 = 51 : 31.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48%

Powered By www.thaieducation.net