โรงเรียนบ้านดอนพลอง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 2 5 2 0 30
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 11.90 % 4.76 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 4 7 32 3 0 73
ร้อยละ 3.36 % 5.88 % 26.89 % 2.52 % 0.00 % 61.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 7 9 37 5 0 103
ร้อยละ 4.35 % 5.59 % 22.98 % 3.11 % 0.00 % 63.98 %

161 : 7 , 9 , 37 , 5 , 0 , 103...4.35 , 5.59 , 22.98 , 3.11 , 0.00 , 63.98 = 58 : 36.02
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 36.02%

Powered By www.thaieducation.net