โรงเรียนบ้านวังสำราญ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 26
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.47 % 0.00 % 0.00 % 98.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 93
ร้อยละ 1.05 % 0.00 % 1.05 % 0.00 % 0.00 % 97.89 %

95 : 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 93...1.05 , 0.00 , 1.05 , 0.00 , 0.00 , 97.89 = 2 : 2.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11%

Powered By www.thaieducation.net