โรงเรียนไตรประชาสามัคคี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 63
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.70 % 0.00 % 0.00 % 86.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 0 0 20 0 0 113
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.04 % 0.00 % 0.00 % 84.96 %

93 : 0 , 0 , 12 , 0 , 0 , 81...0.00 , 0.00 , 12.90 , 0.00 , 0.00 , 87.10 = 12 : 12.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.04%

Powered By www.thaieducation.net