โรงเรียนไตรประชาสามัคคี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 62
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 36
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 17.78 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 5 0 18 0 0 116
ร้อยละ 3.60 % 0.00 % 12.95 % 0.00 % 0.00 % 83.45 %

94 : 4 , 0 , 10 , 0 , 0 , 80...4.26 , 0.00 , 10.64 , 0.00 , 0.00 , 85.11 = 14 : 14.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.55%

Powered By www.thaieducation.net