โรงเรียนไตรประชาสามัคคี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 0 0 6 1 0 67
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.11 % 1.35 % 0.00 % 90.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 93.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 0 0 9 1 0 127
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.57 % 0.73 % 0.00 % 92.70 %

94 : 0 , 0 , 6 , 1 , 0 , 87...0.00 , 0.00 , 6.38 , 1.06 , 0.00 , 92.55 = 7 : 7.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30%

Powered By www.thaieducation.net