โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 13
ร้อยละ 16.67 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 5 4 3 1 0 59
ร้อยละ 6.94 % 5.56 % 4.17 % 1.39 % 0.00 % 81.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 8 5 4 1 0 72
ร้อยละ 8.89 % 5.56 % 4.44 % 1.11 % 0.00 % 80.00 %

90 : 8 , 5 , 4 , 1 , 0 , 72...8.89 , 5.56 , 4.44 , 1.11 , 0.00 , 80.00 = 18 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net