โรงเรียนวัดคลองสาลี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 2 2 3 3 10
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 9.09 % 13.64 % 13.64 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 5 4 6 6 9 9
ร้อยละ 12.82 % 10.26 % 15.38 % 15.38 % 23.08 % 23.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 7 6 8 9 12 19
ร้อยละ 11.48 % 9.84 % 13.11 % 14.75 % 19.67 % 31.15 %

61 : 7 , 6 , 8 , 9 , 12 , 19...11.48 , 9.84 , 13.11 , 14.75 , 19.67 , 31.15 = 42 : 68.85ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 68.85%

Powered By www.thaieducation.net