โรงเรียนอนุบาลลาดยาว (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
201
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 196
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.49 % 0.00 % 0.00 % 97.51 %
ระดับประถมศึกษา
1217
จำนวน(คน) 56 73 94 0 0 994
ร้อยละ 4.60 % 6.00 % 7.72 % 0.00 % 0.00 % 81.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1418 คน
จำนวน(คน) 56 73 99 0 0 1190
ร้อยละ 3.95 % 5.15 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 83.92 %

1418 : 56 , 73 , 99 , 0 , 0 , 1190...3.95 , 5.15 , 6.98 , 0.00 , 0.00 , 83.92 = 228 : 16.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1418 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 228 คน คิดเป็นร้อยละ 16.08%

Powered By www.thaieducation.net