โรงเรียนบ้านมาบแก (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 9 5 4 6 1 0
ร้อยละ 36.00 % 20.00 % 16.00 % 24.00 % 4.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 31 6 5 2 4 0
ร้อยละ 64.58 % 12.50 % 10.42 % 4.17 % 8.33 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 9 2 2 3 1 0
ร้อยละ 52.94 % 11.76 % 11.76 % 17.65 % 5.88 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 49 13 11 11 6 0
ร้อยละ 54.44 % 14.44 % 12.22 % 12.22 % 6.67 % 0.00 %

73 : 40 , 11 , 9 , 8 , 5 , 0...54.79 , 15.07 , 12.33 , 10.96 , 6.85 , 0.00 = 73 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net