โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 27
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 5 0 6 0 0 80
ร้อยละ 5.49 % 0.00 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 87.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
120
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 120
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 227
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 2.92 % 0.00 % 0.00 % 94.58 %

120 : 6 , 0 , 7 , 0 , 0 , 107...5.00 , 0.00 , 5.83 , 0.00 , 0.00 , 89.17 = 13 : 10.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.42%

Powered By www.thaieducation.net