โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 22
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 10 0 14 0 0 67
ร้อยละ 10.99 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 73.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 12 0 19 0 0 89
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 15.83 % 0.00 % 0.00 % 74.17 %

120 : 12 , 0 , 19 , 0 , 0 , 89...10.00 , 0.00 , 15.83 , 0.00 , 0.00 , 74.17 = 31 : 25.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83%

Powered By www.thaieducation.net