โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 21
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 1 0 5 0 1 26
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 15.15 % 0.00 % 3.03 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 3 2 5 0 1 47
ร้อยละ 5.17 % 3.45 % 8.62 % 0.00 % 1.72 % 81.03 %

58 : 3 , 2 , 5 , 0 , 1 , 47...5.17 , 3.45 , 8.62 , 0.00 , 1.72 , 81.03 = 11 : 18.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97%

Powered By www.thaieducation.net