โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 9 3 3 2 6
ร้อยละ 17.86 % 32.14 % 10.71 % 10.71 % 7.14 % 21.43 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 6 7 9 6 2 23
ร้อยละ 11.32 % 13.21 % 16.98 % 11.32 % 3.77 % 43.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 11 16 12 9 4 29
ร้อยละ 13.58 % 19.75 % 14.81 % 11.11 % 4.94 % 35.80 %

81 : 11 , 16 , 12 , 9 , 4 , 29...13.58 , 19.75 , 14.81 , 11.11 , 4.94 , 35.80 = 52 : 64.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20%

Powered By www.thaieducation.net